Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả
-Phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn
-Hiệu quả mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến cải tạo đất bằng biện pháp sinh học
-Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả
3,713
25.11.2018