Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Nhiều đề tài, dự án KH&CN cho hiệu quả cao
-Nhiều đề tài, dự án KH&CN cho hiệu quả cao
-Triển vọng dự án nuôi cá giò thương thẩm
-Chương trình KHCN và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
-Lấy ý kiến xây dựng Thông tư về nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
1,605
06.11.2021