Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Nỗ lực mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
-Nỗ lực mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
-Bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
-Đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ ngày 1/1/2022
-Đưa chính sách vào cuộc sống
2,649
16.07.2021