Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Phát huy vai trò đại lý thu BHXH, BHYT
- Phát huy vai trò đại lý thu BHXH, BHYT
- Ra quân tuyên truyền vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý
- Hỏi đáp chính sách BHXH
852
16.02.2022