Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Phú Hưng: Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
-Nhiều chính sách mới về lao động tiền lương
-Thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài, số tiền lớn
-Tăng cường quản lý, nâng chất khám chữa bệnh BHYT
-Phú Hưng: Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,503
31.12.2020