Camau tv

Trợ giúp pháp lý
Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý hướng về cơ sở
- Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý hướng về cơ sở
- Năm 2021 tiếp nhận, thực hiện trợ giúp pháp lý 752 vụ
- Triển khai nhiệm vụ trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2022
- Hỏi đáp trợ giúp pháp lý
1,149
17.02.2022