Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Tăng cường hỗ trợ cơ sở phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
-Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/4
-Ứng dụng CNTT vào cải cách thủ tục hành chính
-Tăng cường hỗ trợ cơ sở phát triển đối tượngtham gia BHXH, BHYT
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,304
29.03.2021