Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT
-80% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử
-Trốn đóng BHXH sẽ chính thức bị xử phạt hành chính
-Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT
-5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu
1,925
11.03.2020