Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội
-Đổi mới phương pháp tuyên truyền BHXH
-Điều chỉnh đầu tư vốn cho BHXH Việt Nam
-Chi phí khám chữa bệnh đề nghị thanh toán bảo hiểm vượt hơn 40 tỷ đồng
-Tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm
-Đưa chính sách vào cuộc sống
3,040
29.11.2019