Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng cận nghèo, học sinh
-Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân
-Cắt giảm, đơn giản hoá TTHC giai đoạn 2020-2025
-Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng cận nghèo, học sinh
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,240
26.06.2020