Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Tạo dựng thương hiệu bánh phồng tôm
-Xây dựng nhiều điểm bán sản phẩm OCOP
-Nông dân vùng ngọt hoá xuống giống vụ màu Tết
-Huyện U Minh: Công nhận 2 sản phẩm OCOP
-Tạo dựng thương hiệu bánh phồng tôm
-HTX Cái Bát: Sản xuất theo chuỗi liên kết
-Thành công với mô hình trồng táo hồng
2,464
25.12.2020