Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Tạo mọi điều kiện tiêu thụ lúa
-Hơn 232.000 hecta nuôi thuỷ sản được kê khai sản xuất ban đầu
-Dịch tả heo châu Phi còn phức tạp
-Thêm thu nhập từ trồng bí rợ
-Xã Biển Bạch:Kỳ vọng vụ lúa - tôm
-Tạo mọi điều kiện tiêu thụ lúa
-Làm giàu nhờ đa canh
-Độc đáo cặm chà bắt cá
2,732
25.08.2021