Camau tv

Trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý: Tích cực trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
- Tích cực trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với người khuyết tật
- Đảm bảo nâng cao chất lượng TGPL cho người khuyết tật
- Hỏi đáp trợ giúp pháp lý
596
08.06.2022