Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Vận động, hỗ trợ người dân ở ấp khó khăn tham gia BHYT
-Cà Mau: Phấn đấu là điểm sáng BHXH tự nguyện.
-Cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp
-Theo dõi, đôn đốc người dân tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình khi hết hạn
-Thẻ BHYT mẫu mới: Tiện ích trong quản lý và sử dụng
-Vận động, hỗ trợ người dân ở ấp khó khăn tham gia BHYT
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,421
17.04.2021